top of page

Et verktøy for samarbeid og likeverdig dialog

Kommentar fra redaktøren: Denne teksta sto på trykk i Fredsviljen 2020.


Det har gått noen år siden forrige artikkel om det internasjonale språket esperanto i Fredsviljen, Esperanto i fredens tjeneste i nr 2/2000. Redaksjonen har stilt noen spørsmål om esperanto, som jeg skal prøve å svare på her.

Hva gjør esperanto til et unikt og nyttig språk?


Blant alle de tusener av språk som er i bruk rundt om i verden, skiller esperanto seg ut på to måter.

For det første bygger det på enkle regler som gjelder uten alle unntakene som andre språk er belemret med. Derfor er esperanto langt lettere å lære og greiere å bruke enn andre språk. For det andre er det ikke morsmål til alle innbyggerne i noe bestemt geografisk område. Da kan folk fra forskjellige språkområder møtes på halvveien på esperanto: Alle er språklig likeberettiget.

Det har gjennom årene vært laget mange språkprosjekter på et slikt grunnlag, men esperanto er det eneste av dem som har vært tatt i bruk i forholdsvis stort omfang (vel en million brukere, kontaktadresser i hundre land). Mest nyttig i dag er muligheten for lokalkontakt og overnatting på utenlandsreiser eller ved bosetting i utlandet.


Hvordan kan esperanto som hjelpespråk bidra til en verden med mer internasjonalt samarbeid og dialog?


Et godt samarbeid og en likeverdig dialog er det lettere å få til når partnerne har tilgang til et lettlært fellesspråk som ingen av dem har enerett på. Det er et stort potensial her, når flere lærer seg esperanto.Hele verden sammen: Forside til oktober-nummeret av tidsskriftet Esperanto, utgitt av det internasjonale Esperantoforbundet UEA.


Har du noen erfaringer fra esperanto-miljøer om holdninger til engelsk som fellesspråk?


Noen vil bare konstatere at esperanto er en bedre løsning, og holde seg til det. Andre vil se pragmatisk på det, og bruke engelsk eller et annet felles språk i omgang med folk som ikke ha lært seg esperanto.


Opplever du at esperanto er en del av fredsbevegelsen?


Esperanto er i prinsippet et språk som kan brukes til ethvert formål – kulturelt, kommersielt eller også i politiske eller religiøse sammenhenger. Men det ble i sin tid skapt som et middel til å avverge voldsutbrudd i nåværende Øst-Polen. Også i dag kunne det bidra til å skape et bedre omgangsklima på tvers av politiske og etniske grenser, som redskap for fredsbevegelsen.
Douglas Draper

Mangeårig medlem av Fredslaget
Comments


bottom of page